விசுவாசத்தில் வாழ்க்கை ஊழியங்கள்

மோசேவின் வாழ்க்கையில் ஆறு பெண்கள்

இன்றைக்கு பெண்கள் அதிகமாய் வெளியிடங்களுக்கு சென்று ஊழியம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. சங்கீதம் 68:12 வசனத்தில் பார்கின்றோம் “வீட்டிலி...

நன்மைகளை நமக்களிக்கும் தேவன் (17 June 2014)

என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தியாவார்கள். எரே 31 : 14 தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் மட்டும...

ஆத்துமாவை நிரப்பிடும் கர்த்தர் (16 June 2014)

நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவைச் சம்பூரணமடையப்பண்ணி, தொய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன். எரேமியா 31 : 25 தேவன் தம்முடைய ஜனங்களு...

ஆரோக்கியம் தந்து காயங்களை ஆற்றுகிறார் (15 June 2014)

விசாரிப்பாரற்ற அவர்கள் உன்னை சீயோன் என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவன் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் க...

கட்டுகளை அறுக்கும் கர்த்தர் (14 June 2014)

அந்நாளில் நான் உன் நுகத்தை உன் கழுத்தின்மேல் இராதபடிக்கு உடைத்து, உன் கட்டுகளை அறுப்பேன்” என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அந...

நீ பயப்படவும், கலங்கவும் வேண்டாம் (13 June 2014)

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்பட...

நம்மை விட்டு விலகாத கர்த்தர் (12 June 2014)

கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்பட...

நாமே அந்த பாக்கியவான் (11 June 2014)

"எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ, அவன் பாக்கியவான். எவனுடைய அக்கிரமத்தைக் கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறார...

கர்த்தரே நமக்கு முன்பாக போகிறவர் (10 June 2014)

கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார்; இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களைக் காக்கிறவராயிருப்பார். ஏசாயா 52: 1 கர்த்தரே நமக்கு முன்பாக...

நம்மை நாமே மன்னித்துவிடுதல் (09 June 2014)

"நான் அவர்கள் அநியாயங்களைக் கிருபையாய் மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமலிருப்பேன்" எபிரேயர் 8....