விசுவாசத்தில் வாழ்க்கை ஊழியங்கள்

தேவ செய்திகள் - Biblical Messages

சுயநல ஜெபமா? பொதுநல ஜெபமா?

முதிர்ந்த போதகர் ஒருவரை ஒரு மனிதன் சந்திக்க சென்றார். ஜெபத்திலே வல்லவரான அந்த முதிர்ந்த போதகர் அந்த மனிதனை அன்போடு உபசரித்தார். அந்த...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

காபிரியேல் தூதன் மிகவும் முக்கியமான சமயங்களில் மாத்திரமே பரலோகத்தில் இருந்து பூமிக்கு வந்து மக்களுக்கு தேவனின் ...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
இரட்சிப்பின் நங்கூரம்

நங்கூரம் இல்லாத கப்பல் ஒன்றைக் காண்பது அரிது. இந்த நங்கூரம் கப்பலை வேற்றிடம் செல்லாமல் நிலையாக நிறுத்துவதற்காக நீருக்குள் ...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உங்கள் வாழ்வு துளிர்க்கும்

இஸ்ரயேல் மக்கள் வானந்திரத்தில் மோசேவினால் நடத்தப்படுகையில் கோராகு என்ற மனிதன் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாய்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
எந்நாளும் எரியும் விளக்கு

இஸ்ரயேல் மக்கள் வானந்திரத்தில் மோசேவினால் நடத்தப்படுகையில் கோராகு என்ற மனிதன் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாய்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
வாழ்க்கையை உருமாற்றும் உவமைகள்
மத்தேயு 13 ஆம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துபரலோக ராஜ்யத்தை ஏழு உவமைகளோடு ஒப்பிட்டு பேசினார்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு

மனுக்குலம் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பிதிரிந்த வேளையிலே,தேவன் தாம் உண்டாக்கின மனிதனுக்காக அவர் மனஸ்த்தாபப்பட்டார்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஒளியினிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள்

கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் சுமார் 800 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தீர்க்கதரிசி ஏசாயா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்

யோபு என்ற பக்தன் “தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்” ன்று தேவனை ஒரு தகப்பனைப் போல பார்க்கின்றார்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கருவில் உற்பவித்த காலம் முதல்
தாவீது அரசர் தான் கருவில் உற்பவித்த காலம் முதல் தனது முதிர்வயதுவரைக்கும்தேவன் தன்மீது காண்பித்த இரக்கங்களையும்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும்

சிறிய நீர்வழி ஓடை என்று அழைக்கப்படும். மலைகாலங்களில் ஓடையில் தண்ணீர் ஓடும். வெயில்காலங்களில் தண்ணீர்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தன் பிழைகளை உணருகிறவன் யார்

மறைவான குற்றங்கள் மற்றும் துணிகரமான பாவங்கள்இந்த இரண்டு காரியங்களையும் செய்யாத மனிதர்கள் இருக்கவே முடியாது....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
என்னை நேசிகின்றாயா?
மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு படகில் நீங்கள் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்தநேரத்தில்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
போராட்டத்திற்குப்பின் புதுப்பாடல்

எகிப்தின் அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து கர்த்தரால் விடுதலை பெற்ற இஸ்ரயேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்தின் வழியாய்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
விளையச்செய்கிற தேவனாலே எல்லாமாகும்

விவசாயம் இல்லையேல் வாழ்க்கை இல்லை. இவ்வுலகில் எத்தனை அறிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் விவசாயம் மண்ணில்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
வேதனையும் சாதனையும்

கர்ப்பவேதனை எல்லா ஸ்திரிகளுக்கும் நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று. எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும்எப்படிப்பட்ட உடல்நிலையிலிருந்தாலும்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கெம்பீர சத்தத்தோடு கர்த்தரை துதியுங்கள்

தகப்பனும்தனது ஆறு வயது மகனும் மாலை பொழுதை கழிக்க அருகில் உள்ள பூங்காவிற்கு நடக்க செல்வார்கள். மகனை மிகவும்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஐசுவரிய ஆசீர்வாதம்

புதிய வருடத்தில் அநேக ஆசீர்வாதமான வசனத்தை கேட்டிருப்போம். இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்து பவுல் அடியார் சொல்கிறார்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
என் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும்
தாவீது அரசர் தான் பாவம் செய்ததால் தனது ஆத்துமாவில் வியாதி வந்ததாகவும் தன்னை குணமாக்கும்படியாய் கர்த்தரிடம்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்
தாவீது அரசர் தான் பாவம் செய்ததால் தனது ஆத்துமாவில் வியாதி வந்ததாகவும் தன்னை குணமாக்கும்படியாய் கர்த்தரிடம்....Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~