விசுவாசத்தில் வாழ்க்கை ஊழியங்கள்

தேவ செய்திகள் - அரசர்கள் வரலாறு

அரசர். யோசியா பாகம் 1

யோசியா இஸ்ரவேல் தேசத்தை சுத்திகரித்தல்
யூதாவின் மிகச்சிறந்த அரசர்களுள் ஒருவராக கருதப்பட்ட யோசியா தனது 8-ம் வயதில் அரசராக பொறுப்பேற்று 31வருடம் (கி.மு -640 முதல் 609 வரை)...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

அரசர். யோசியா – பாகம் 2

யோசியா ஆலயத்தை பழுதுபார்த்து மக்களை சுத்திகரித்தல்
யோசியாவின் கொள்ளுத்தாத்தாவாக்கிய எசேக்கியா அரசன் கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியில் நடந்து அந்நிய கடவுள்களின் பலிபீடங்களை அகற்றி தேவனுக்கு...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
அரசர். யோசியா – பாகம் 3
யோசியா பரிசுத்தமான பஸ்காவை அனுசரிதல்
யோசியா ராஜா முதலாவது தேசத்தை சுத்திகரிதார். இரண்டாவது தேசத்தின் ஜனங்களை சுத்திகரித்தார். மூன்றாவதாக தனது 26-ம் வயதிலேஎகிப்தின்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
அரசர். யோசியா – பாகம் 4
பேராசை பெரும்நஷ்டம்
யோசியா ராஜா பிறப்பதற்கு சுமார் 300 வருடங்களுக்கு முன்பே அவரை குறித்து கர்த்தர் உரைத்ததாகிய...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~