விசுவாசத்தில் வாழ்க்கை ஊழியங்கள்

தேவ செய்திகள் - அப்போஸ்தலர்கள் வரலாறு

சீமோன் பேதுரு

இயேசுவின் பன்னிரெண்டு சீடருள் முதன்மையான இடத்தை சீமோன் பேதுரு பெற்றிருந்தார்சீமோன் என்றால் "செவிகொடுப்பவர்" என்று அர்த்தம்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

அந்திரேயா


இயேசுவின் பன்னிரெண்டு சீடருள் அந்திரேயா இயேசுவை முதலில் அறிந்தவனும்அழைப்பை பெற்றவரும் ஆவார். அந்திரேயா என்றால் மனிதத்தன்மை” என்று பொருள்...Read Full Article
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~